Drepturile pacienților

Drepturile pacienților sunt reglementate de Legea nr.46/2003 și Normele de Aplicare prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 386/2004;

 • Pacienții au dreptul la îngrijirile medicale de cea mai înalta calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale ale unității;
 • Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umană fără nici o discriminare;


Dreptul pacientului la informația medicală

 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza;
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate;
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării;
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra riscurilor generale de neefectuarea tratamentului și nerespectarea recomandărilor medicale, precum și cu privire la datele despre diagnostic și prognostic;
 • Pacientul are dreptul de a decide dacă doreste sau nu să fie informat în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință psihică;
 • Informațiile se aduc la cunoștința pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaște limba română, informațiile i se aduc la cunoștință în limba maternă ori în limba pe care o cunoaște sau, dupa caz, se va căuta o altă formă de comunicare;
 • Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat despre situația sa medicală și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său;
 • Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, dar numai cu acordul pacientului;
 • Pacientul are dreptul să solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării;
 • Dreptul pacientului privind intervenția medicală;
 • Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului;
 • Când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a acestuia;
 • În cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală de urgență, consimțământul reprezentantului legal nu mai este necesar;
 • În cazul în care se cere consimțământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei, atât cât permite capacitatea lui de înțelegere;
 • În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenția este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să își dea consimțământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate;
 • Comisia de arbitraj este constituită din trei medici pentru pacienții internați în spitale și din doi medici pentru pacienții din ambulatoriul de specialitate;
 • Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;
 • Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale ca subiect în învațământul medical clinic și cercetarea științifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare științifică persoanele care nu sunt capabile să își exprime voința, cu excepția obținerii consimțământului de la reprezentantul legal, și dacă cercetarea este făcută și în interesul pacientului;
 • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimțământul său, cu exceptia cazurilor în care imaginile sunt necesare dignosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale;

 

Dreptul la confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacientului

 • Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul sau datele personale sunt confidențiale, chiar și după decesul acestuia.
 • Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
 • În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului este obligatorie.
 • Pacientul are acces la datele medicale personale.
 • Orice amestec în viața privată, familială, a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care aceasta imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului.
 • Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

 

Drepturile pacientului la tratament și îngrijiri medicale

 • În cazul în care furnizorii sunt obligați să recurgă la selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în numar limitat, selectarea se face numai pe criterii medicale.
 • Criteriile medicale privind selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de către Ministerul Sănătății și se aduc la cunoștința publicului.
 • Intervențiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condițiile de dotare necesare și personal acreditat corespunzător.
 • Se exceptează de la prevederile art. 253 din Legea 46/2003 cazurile de urgență apărute în situații extreme.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material și de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităților, va fi creat mediul de îngrijire și tratament cât mai aproape de cel familial.
 • Personalul medical sau nemedical din unitățile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiuni pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unității respective.
 • Pacientul poate oferi angajaților sau unității unde a fost îngrijit, plăți suplimentare sau donații, cu respectarea legii.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării de sănătate sau până la vindecare.
 • Continuitatea îngrijirilor se asigura prin colaborarea și parteneriatul dintre diferite unități medicale publice și nepublice, spitalicești și ambulatorii, de specialitate sau de medicina generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare, pacienții au dreptul la servicii comunitare disponibile.
 • Pacientul are dreptul să beneficieze de asistență medicală de urgență și de servicii farmaceutice, în program continuu.

Obligațiile pacienților

 • Să respecte regulile ce se aplică în spital;
 • Să păstreze ordinea, liniștea și curățenia în spital;
 • Să respecte programul de vizite și de masă precum și circuitele funcționale din spital;
 • Să nu deterioreze bunurile din spital;
 • Să respecte indicațiile terapeutice ale medicului pe perioada internării;
 • Să nu utilizeze consumatori electrici decât cu aprobarea medicilor șefi de secție;
 • Să nu părăsească spitalul fără aprobare pentru probleme extramedicale; în cazul în care are drept de învoire să nu depașească timpul care i-a fost acordat;
 • Să păstreze și să predea în bune condiții echipamentul de spital și lenjeria de pat primite pentru șederea în spital;

 

Reguli de efectuare a vizitei:

 • vizita va fi cât mai scurtă pentru a nu obosi bolnavul;
 • de preferat, se va face de către o singură persoană pentru a evita supraaglomerarea din salon;
 • nu se va sta pe patul pacientului și nu se vor pune pe patul acestuia haine, genți, sacoșe, etc.;
 • pe tot parcursul vizitei atitudinea trebuie să fie civilizată și nu se vor creea stări de tensiune;
 • fumatul este strict interzis în Spitalul Județean de Urgență Slobozia.

Pentru orice neînțelegeri sau reclamații vă puteți adresa în ordine:

 • Asistentei Șef;
 • Medicului de gardă;
 • Medicului Șef Secție.

Dacă nemulțumirea persistă, vă puteți adresa în scris Directorului General. Numai reclamațiile care vor avea datele de identificare ale reclamantului vor fi supuse anchetei juridice, iar răspunsul va fi dat direct sau în scris.

Documente necesare

Acte necesare în vederea consultațiilor/internărilor

 • carte de identitate;
 • card de sănătate;
 • dovadă de asigurat (cupon de pensie, adeverinta de salariat, adeverinta de elev, adeverinta de student, adeverinta de somer, adeverinta ordonanta, adeverinta ajutor social de la primarie)
 • certificat de naștere pentru copii;
 • bilet de trimitere/scrisoare medicală.

 

Se interzice fumatul în unitatea sanitară având în vedere prevederile Legii nr. 349/2002 art.3(1). Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 100 – 500 RON. Această prevedere trebuie respectată de către personalul încadrat în unitate, de către pacienți, aparținători precum și orice altă persoană care se află în unitatea sanitară.

* Pacient = persoană sănătoasă sau bolnavă care utilizează servicii de sănătate.
*  Discriminare = distincția care se face între persoane aflate în situații similare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenența etnică, originii naționale sau sociale, religiei, opțiunilor politice sau antipatiei personale.
*. Îngrijiri de sănătate = servicii medicale, servicii comunitare și servicii conexe actului medical.
*  Intervenție medicală = orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic sau de reabilitare.
*  Îngrijiri terminale = îngrijirile acordate unui pacient cu mijloace de tratament disponibile, atunci când nu mai este posibila îmbunatățirea prognozei fatale a stării de boală, precum și îngrijirile acordate în apropierea decesului.